Skip to main content

Algemene Voorwaarden ARESU International

Laatst bijgewerkt op 3 juni 2024

**Artikel 1 – Definities**

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven:
1. ARESU International: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: ARESU International (handelsnaam van ARESU Creations B.V) en gevestigd aan de B.P.Hofstedestraat 23, 7551 DG Hengelo (ov), Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59077492, bereikbaar via info@aresuinternational.com.
2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Aresu International.
3. Overeenkomst: elke afspraak of overeenkomst tussen Aresu International en Klant, van welke overeenkomst de algemene voorwaarden integraal deel uitmaken. 
4. Diensten/Producten: alle werkzaamheden en objecten die onderwerp zijn van de overeenkomst.

**Artikel 2 – Toepasselijkheid**

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ARESU International en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ARESU International en Klant. De totstandkoming van de overeenkomst kan op meerdere manieren, zoals een aanbetaling van de factuur of bevestiging via de mail.
2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld, of wordt verwezen naar deze algemene voorwaarden.

**Artikel 3 – Het Aanbod**

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. In sommige gevallen zijn er promotieprijzen en/of betalingskortingen. Promotieprijzen zijn alleen geldig voor een bepaalde periode zolang de promotie loopt. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op deze prijzen voor of na de aangegeven periode
 3. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van een inschrijving/aanmelding, registratie en/of aankoop van een product door een klant. ARESU International is gerechtigd om inschrijvingen te weigeren of om aanvullende informatie te vragen. Indien een inschrijving niet wordt geaccepteerd, wordt dit aan de klant meegedeeld met opgave van de reden.
 4. ARESU International kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

**Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst**

 1. ARESU International zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ARESU International het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. In geval van overmacht of ziekte heeft ARESU International het recht om trainers of locaties te vervangen.
 3. De levering van producten en diensten vindt plaats binnen de overeengekomen termijn. Indien levering vertraging oploopt, zal ARESU International de klant hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen en een nieuwe leverdatum voorstellen. 

**Artikel 5 – Prijzen en Betaling**

 1. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door ARESU International aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Klant van rechtswege in verzuim; vanaf dat moment is de Klant de wettelijke rente verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag.

**Artikel 6 – Aansprakelijkheid**

 1. ARESU International is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de klant en derden, noch is zij aansprakelijk voor andere schade.
 2. De klant vrijwaart ARESU International tegen alle aanspraken van derden in dit verband.

**Artikel 7 – Bedenktijd en annulering**

 1. ARESU International hanteert een bedenktijd van 14 dagen na de aankoopdatum, tenzij expliciet anders vermeld zoals een last minute aanmelding genoemd in 7.2. Bij evenementen, zoals handelsmissies, wordt de factuurdatum beschouwd als de aankoopdatum. Binnen deze bedenktijd kan de klant, om welke reden dan ook, zijn/haar inschrijving binnen 14 dagen annuleren.
 2. Indien evenementen of handelsmissies last minute worden aangeschaft met een startdatum binnen 30 dagen na aankoopdatum, vervalt de bedenktijd genoemd bij 7.1 en vindt er geen terugbetaling plaats.
 3. Bij gebruik van de bedenktijd zal ARESU International het reeds betaalde bedrag binnen 21 dagen terugbetalen, met uitzondering van eventuele specifiek gemaakte kosten voor de klant. ARESU International behoudt zich het recht voor om naar de reden van annulering te vragen. Het is de klant niet toegestaan de rechten en plichten uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van ARESU International aan derden over te dragen.
 4. Na de bedenktijd van 7.1. vindt geen terugbetaling plaats. In overleg kan bij annulering uit coulance worden bekeken of een andere persoon, door de klant aangedragen, de plaats kan innemen. 
 5. In geval van overmacht heeft ARESU International het recht, naar eigen keuze, de uitvoering van een inschrijving van een klant op te schorten, of de overeenkomst te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst, door de klant schriftelijk te informeren en dit zonder dat ARESU International verplicht is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden onacceptabel zou zijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
 6. Bij annulering van een evenement zal het reeds betaalde bedrag binnen 21 dagen aan de klant worden terugbetaald. Er kunnen geen andere rechten worden ontleend aan een annulering door overmacht.
 7. De klant dient -indien gewenst- zelf zorg te dragen voor een eventuele annuleringsverzekering om de risico’s van annulering af te dekken.

**Artikel 8 – Klachten en Geschillen**

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Klant binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan ARESU International.
 2. Op overeenkomsten tussen Aresu International en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar ARESU International gevestigd is.

**Artikel 9 – Privacy **

ARESU International respecteert de privacy van haar klanten en verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en worden niet gedeeld met derden zonder toestemming van de klant

**Artikel 10 – Intellectueel eigendom **

Alle door ARESU International verstrekte materialen, zoals trainingen, documentatie en software, zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is de klant niet toegestaan deze materialen te kopiëren, aan derden te verstrekken, of op andere wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ARESU International.

**Artikel 11 – Wijziging van de voorwaarden**

1. ARESU International is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
2. ARESU International zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Klant mededelen. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de Klant in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

**Contactgegevens:**

ARESU International
B.P. Hofstedestraat 23
7551 DG Hengelo
E-mail: info@aresuinternational.com

Door gebruik te maken van onze website, diensten of producten, erkent u deze algemene voorwaarden gelezen te hebben en ermee akkoord te gaan.